اشعار صوتی سهراب سپهری برای نوجوانان و بزرگسالان 22 , , 2019 , April

شعر صوتی رایگان واژه زیست

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

پشت کاجستان برف    برف یک دسته کلاغ    جاده یعنی غربت    باد، آواز ، مسافر و کمی میل به خواب     شاخ پیچک و رسیدن و حیاط ... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان پشت دریاها

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی بزرگسال و نوجوان)

 قایقی خواهم ساخت   خواهم انداخت به آب   دورخواهم شد از این خاک غریب    که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق    قهرمانان را بیدار کند ...سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «پشت دریاها» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان واحه ای در لحظه

 سروده  سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

به سراغ من اگر می آیید ،پشت هیچستانم    پشت هیچستان جایی است . پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است   که خبر می آرند، از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان دوست

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 بزرگ بود و از اهالی امروز بود      و با تمام افق های باز نسبت داشت     و لحن آب و زمین را خوب می فهمید....   سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان سوره تماشا

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 به تماشا سوگند و به آغاز کلام    و به پرواز کبوتر از ذهن     واژه ای در قفس است    حرف هایم ، مثل یک تکه چمن روشن بود ... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «سوره تماشا» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان شب تنهایی خوب

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

گوش کن دورترین مرغ جهان می خواند    شب سلیس است و یکدست و باز   شمعدانی ها    و صدادارترین شاخه ی فصل ، ماه را می شنوند ... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «شب تنهایی خوب» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان میوه ی تاریک

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 باغ باران خورده می نوشید نور    لرزشی در سبزه های تر دوید   او به باغ امد درونش تابناک    سایه اش در زیر و بم ها ناپدید ... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «میوه تاریک» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان صدای دیدار

سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

   با سبد رفتم به میدان ، صبحگاهی بود    میوه ها آواز می خواندند    میوه ها در آفتاب آواز می خواندند   در طبق ها ، زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان می دید ...سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «صدای دیدار» را بشنوید ...

شعر صوتی رایگان و پیامی در راه

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد     در رگ ها نور خواهم ریخت    و صدا خواهم در داد : ای سبدهاتان پرخواب !      سیب آوردم، سیب سرخ خورشید ... سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «و پیامی در راه» را بشنوید ...

شعر صوتی ورق روشن وقت

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 از هجوم روشنایی شیشه های در تکان می خورد    صبح شد ، آفتاب آمد   چای را خوردیم روی سبزه زار میز ...سهراب سپهری متولد 15 مهر 1305 در کاشان و درگذشته به سال 1359 از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «ورق روشن وقت» را بشنوید ...

صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی

تماس با ما
  • تلفن :09354552750
  • info@razinaclass.com
  • آدرس: کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم
  • کدپستی: 7617775944
لینکهای مفید
شبکه های اجتماعی

شبکه های

کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم | تلفن : 09354552750

طراحی سایت در اصفهان