شعر صوتی پیش از این ها

پیش از این ها فکر می کردم خدا    خانه ای دارد میان ابرها …  قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «پیش از این ها» را از دفتر شعر به قول پرستوی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی لحظه ی سبز دعا

چشمه ها در زمزمه ، رودها در شست و شو      موج ها در همهمه ، جوی ها در جست و جو         باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع    …  قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «لحظه ی سبز دعا» را از دفتر شعر «مثل چشمه مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی صبح یک روز زمستانی

سفره ته مانده پاییز را    باد با خود برده بود    آسمان از سیلی سرما کبود   آفتاب هم با گونه هایی سرخ  پشت کوهی در افق کز کرده بود … قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «صبح یک روز زمستانی » را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی خواب های طلایی

روستا روی بالشی از سنگ    تشنه خوابیده، خواب می بیند    خواب سبز و طلایی و آبی     خواب باران و آب می بیند   آسمان در تمام شب، یک ریز    گریه می کرد و ابر می غرید …  قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «خوابهای طلایی» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی حاصل تحصیل

ز بس بی تاب آن زلف پریشانم،  نمی دانم     حبابم، موج سرگردان طوفانم ؟نمی دانم    حقیقت بود یا دور و تسلسل ، حلقه ی زلفت؟      هزار و یک شب این افسانه می خوانم، نمی دانم …. قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حاصل تحصیل» را از دفتر شعر «گل ها همه آفتابگردانند» او را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی حاصل جمع قطره ها

آبی دریا به رنگ آسمان     قطره ها بی رنگ و از دریا جداست    قطره ی تنها چرا بی رنگ ماند ؟ رنگ دریاهای آبی از کجاست ؟ … سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حاصل جمع قطره ها» را از دفتر شعر «به مثل چشمه مثل رود» او  را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی سرود ماه مهر

این ماه، ماه مهر است    ماهی که آسمانی است    ماهی که نام خوبش    سرفصل مهربانی است …قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «سرود ماه مهر» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان چاپ شده است ، در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی حرف آخر

هزار خواهش و آیا    هزار پرسش و اما    هزار چون و هزاران چرای بی زیرا    هزار بود و نبود    هزار شاید و باید     هزار باد و مباد ….  قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حرف آخر» را از دفتر شعر « گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی قانون بهار

که بود از دور آمد بار دیگر؟    که از نو سبز شد صحرا سراسر    به زیر سقف باز آمد پرستو    به روی بام باز آمد کبوتر…قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «قانون بهار» را از دفتر شعر «مثل چشمه ،مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی از چشم تو

دل ما هر چه کشید از تو کشید    هر چه از هر که شنید از تو شنید   گر سیاه است شب و روز دلم   باید از چشم تو از چشم تو دید    غنچه از راز تو بو برد شکفت   گل گریبان به هوای تو درید….قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «از چشم تو» را از دفتر شعر «گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی حسرت همیشگی

حرف های ما هنوز ناتمام    تا نگاه می کنی    وقت رفتن است      باز هم همان حکایت همیشگی!   پیش از آنکه باخبر شوی     لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود   آی …ای دریغ و حسرت همیشگی!    ناگهان چقدر زود دیر می شود… قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حسرت همیشگی » را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی راز زندگی

غنچه با دل گرفته گفت :    زندگی ، لب زخنده بستن است    گوشه ای درون خود نشستن است    گل به خنده گفت :   زندگی شکفتن است     با زبان سبز راز گفتن است  … قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «راز زندگی» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی مهمانی

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی    زسمت مشرق جغرافیای عرفانی     دوباره پلک دلم می برد، نشانه ی چیست ؟       شنیده ام که می آید کسی به مهمانی  … قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «مهمانی» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی نامه ای برای تو

این ترانه بوی نان نمی دهد   بوی حرف دیگران نمی دهد   سفره ی دلم دوباره باز شد     سفره ای که بوی نان نمی دهد …. قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «نامه ای برای تو» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی کلاس انشا

صبح یک روز نوبهاری بود ، روزی از روزهای اول سال     بچه ها در کلاس جنگل سبز ف جمع بودند دور هم خوشحال … قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «کلاس انشا» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی دهکده خوب ما

لک لک شاد و سفید ، می گذرد با شتاب    می نگرد لحظه ای ، عکس خودش را در آب   جنگلی از روی خاک ، سرزده تا آفتاب    جنگل وارونه نیز ، سبز شده زیر آب  …  قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «دهکده خوب ما» را از دفتر شعر «مثل چشمه مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی اگر عشق نبود

از غم خبری نبود اگر عشق نبود    دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود   ،       بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود     این دایره ی کبود اگر عشق نبود  … قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «اگر عشق نبود » را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی همه ی حرف دلم

حرفها دارم اما …. بزنم یا نزنم؟         با توام با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟       همه ی حرف دلم با تو همین است که «دوست…»        چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ …. قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «همه ی حرف دلم» را از دفتر شعر «گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

شعر صوتی رازهای سر بسته

یک جوانه ی کوچک   زیرخاک می خندید    در دل زمین رازی     مثل درد می پیچید    در دل زمین غنچه   مثل راز پنهان بود    رازهای سربسته    در دلش فراوان بود …. قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «رازهای سربسته» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر      این هبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیر     آسمان بی هدف ،بادهای بی طرف      ابرهای سر به راه ، بیدهای سر به زیر …قیصر امین پورمتولد ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ و درگذشته ۸ آبان ۱۳۸۶ ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «کویر» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید …

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید