شعر صوتی رایگان واژه زیست

پشت کاجستان برف    برف یک دسته کلاغ    جاده یعنی غربت    باد، آواز ، مسافر و کمی میل به خواب     شاخ پیچک و رسیدن و حیاط … سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان پشت دریاها

قایقی خواهم ساخت   خواهم انداخت به آب   دورخواهم شد از این خاک غریب    که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق    قهرمانان را بیدار کند …سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «پشت دریاها» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان واحه ای در لحظه

به سراغ من اگر می آیید ،پشت هیچستانم    پشت هیچستان جایی است . پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است   که خبر می آرند، از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک… سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان دوست

بزرگ بود و از اهالی امروز بود      و با تمام افق های باز نسبت داشت     و لحن آب و زمین را خوب می فهمید….   سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «جنبش واژه زیست» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان سوره تماشا

به تماشا سوگند و به آغاز کلام    و به پرواز کبوتر از ذهن     واژه ای در قفس است    حرف هایم ، مثل یک تکه چمن روشن بود … سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «سوره تماشا» را بشنوید …

شعر صوتی شب تنهایی خوب

گوش کن دورترین مرغ جهان می خواند    شب سلیس است و یکدست و باز   شمعدانی ها    و صدادارترین شاخه ی فصل ، ماه را می شنوند … سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «شب تنهایی خوب» را بشنوید …

شعر صوتی میوه ی تاریک

باغ باران خورده می نوشید نور    لرزشی در سبزه های تر دوید   او به باغ امد درونش تابناک    سایه اش در زیر و بم ها ناپدید … سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «میوه تاریک» را بشنوید …

شعر صوتی صدای دیدار

با سبد رفتم به میدان ، صبحگاهی بود    میوه ها آواز می خواندند    میوه ها در آفتاب آواز می خواندند   در طبق ها ، زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان می دید …سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «صدای دیدار» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان و پیامی در راه

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد   در رگ ها نور خواهم ریخت    و صدا خواهم در داد : ای سبدهاتان پرخواب !    سیب آوردم، سیب سرخ خورشید … سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «و پیامی در راه» را بشنوید …

شعر صوتی رایگان ورق روشن وقت

از هجوم روشنایی شیشه های در تکان می خورد    صبح شد ، آفتاب آمد   چای را خوردیم روی سبزه زار میز …سهراب سپهری متولد ۱۵ مهر ۱۳۰۵ در کاشان و درگذشته به سال ۱۳۵۹ از مهم ترین و مشهورترین شاعران معاصر ایران است . او علاوه بر سرودن شعر ، نقاش نیز بود و شعرهایش هم به زبان های بسیاری از جمله ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند . او دیدگاه انسان مدارانه ای داشت و همه چیز را جلوه ای از حقیقت و معنا می دانست ، شعرهای او ساده ، بی تکلف ، لطیف و صمیمی و پر از تصاویر بکر و تازه بوده و دیدگاه جدید و متفاوتی را از جهان هستی به خواننده می نمایاند . شعر زیبای «ورق روشن وقت» را بشنوید …

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید