شعر صوتی رایگان حافظ ( هدهد صبا )

ای هد هد صبا به سبا می فرستمت    بنگر که از کجا به کجا می فرستمت     حیف است طایری چو تو در خاکدان غم   بنگر که از کجا به کجا می فرستمت …شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( روز هجران )

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد    زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود     عاقبت در قدم باد بهار آخر شد …   شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( وقت سحر )

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند     وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   بیخود از شعشعه ی پرتو ذاتم کردند       باده از جام تجلی صفاتم دادند   شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( در میخانه )

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند    گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت       با من راه نشین باده ی مستانه زدند  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( نفس باد صبا )

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد      عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد   ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد     چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( سمن بویان )

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند     پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند  به فتراک جفا دلها چ بر بندند بربندند        ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند بفشانند شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( دولت بیدار )

سحرم دولت بیدار به بالین آمد        گفت برخیز که ان خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام        تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد … شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( آمد بهار )

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید     وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید   صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست      فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( زلف یار )

معاشران گره از زلف یار باز کنید        شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید    حضور خلوت انس است و دوستان جمعند       وان یکاد بخوانید و در فراز کنید شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

شعر صوتی رایگان حافظ ( نظر یار )

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند       چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم      رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ……

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید